logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Valoracions per el Registre Mercantil

Valoracions de bens immobles com aportació patrimoni per Empreses

Inscrit a les llistes de Taxadors per el Registre Mercantil

Taxador homologat pel Banc d'Espanya

    El criteri per valorar aportacions a empreses ve definit per designació del Registrador Mercantil, que està regulat per:
    Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. Article 67

    Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil. Article 340 i següents.
imatge valoració mostra

Exemple de taxació

Valoració típica per habitatge plurifamiliar, oficina, local....