logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Taxació pericial contradictòria

La taxació pericial contradictòria (establerta per la Llei general tributària article 135 i següents) és un mitjà de sol·licitar la correcció del valor establert per l'Administració en el marc de la comprovació administrativa de valors.

imatge valoració mostra

Exemple de taxació

Valoració típica per habitatge plurifamiliar, oficina, local....