logo de twitter logo de linkedin logo de facebook logo de blogger

ARQUITECNIC.NET

Taxació per reclamació de la Plusvàlua Municipal

Per poder acredita la pèrdua de valor del terreny en el moment del traspàs ( compravenda, herència, donació o adjudicació per execució d'hipoteca )es recomanable que s'aporti taxació del valor inicial en el moment de l'adquisició i taxació en el moment de la venda que justifiqui la pèrdua de valor, ja que molts tribunals no consideren proba el preu escripturat.

imatge valoració mostra

Exemple de taxació

Valoració típica per habitatge plurifamiliar, oficina, local....